TOKYO FUJI FREEDAY 6D4N

TOKYO FUJI FREEDAY 6D4N
ราคา: 37,888 บาท
กำหนดการเดินทาง : ธันวาคม 65 - มกราคม 66
ราคาเริ่มต้น  37,888.-
สายการบิน :AIR ASIA X


โปรแกรมทัวร์

1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

2. ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - กรุงโตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูป โตเกียวสกายทรีริม แม่น้าสุมิดะ - จังหวัดไซตามะ - วัดคิตะอิน - ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ - ศาลเจ้าฮิคาวะ – จังหวัดคานากาวะ – งานประดับไฟซากะมิโกะ – จังหวัดยามานาชิ - ออนเซ็น + ขาปูยักษ์

3. จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับ สภาพอากาศ) หรือ สัมผัสหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็นสโนว รีสอรท์ - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิธีชงชาญี่ปุ่น กรุงโตเกียว - ย่านโอไดบะ - ห้างไดเวอรซิตี้

4. อสิระช้อปปิ้งตามอธัยาศัย ***ไม่มีรถบัสให้บริการ***

5. เมืองคามาคุระ – วัดโคโตคุอินนมัสการพระพุทธรูปใหญ่คามาคูระ – เกาะเอโนชิมะ - กรุงโตเกียว – ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ - เมืองนาริตะ

6. ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ