TOKYO ZAO FUKUSHIMA FUJI 6D4N

TOKYO ZAO FUKUSHIMA FUJI 6D4N
ราคา: 37,888 บาท
กำหนดการเดินทาง : ธันวาคม 65-มกราคม 66
ราคาเริ่มต้น  37,888.-
สายการบิน :AIR ASIA X


โปรแกรมทัวร์

1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

2. ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - กรุงโตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูป โตเกียวสกายทรี ริมแม่น้าสุมิดะ - ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ – ฮาโกเนะ – ถ่ายรูป โทริอิ สีแดงริมทะเลสาบฮาโกเนะ ณ ศาลเจ้าฮาโกเนะ – ออนเซ็น+ขาปู

3. พิธีชงชาญี่ปุ่น - ย่านเมืองเก่าคาวะโกเอะ - จังหวัดฟุกุชิมะ – ทะเลสาบอินะวะชิโระ หรือ ทะเลสาบแห่งกระจกสวรรค์

4. จังหวัดมิยากิ - หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ – จังหวัดยามากาตะ - กระเช้าลอยฟ้าซาโอะ – ลานสกีซาโอะ ออนเซ็น สกีรีสอร์ท

5. เมืองไอสุ - ปราสาทสึรุกะ หรือ ปราสาทนกกระเรียน - สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น – เมืองนาริตะ - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - หน้าผาล้านปี โทโนะเฮทสึริ – เมืองนาริตะ จังหวัดชิบะ - อิออน มอลล์ นาริตะ

6. ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ