OSAKA KYOTO TAKAYAMA 5D3N

OSAKA KYOTO TAKAYAMA 5D3N
ราคา: 30,888 บาท
กำหนดการเดินทาง : ธันวาคม 2565-มีนาคม 2566
ราคาเริ่มต้น  30,888.-
สายการบิน :AIR ASIA X


โปรแกรมทัวร์

1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

2. ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้าประเทศญี่ปุ่น - เมืองเกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – นาโกย่า – ชมงานประดับไฟฤดูหนาว ณ หมู่บ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ

3. เมืองนาโกย่า - ลานสกีเมืองกุโจ จ.กิฟุ – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายามะ– ถนนซันมาจิซูจิ – เมืองนาโกย่า

4. ศาลเจ้าเฮอัน - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - เอ็กซ์โปซิตี้ - เมืองโอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

5. ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซโอซาก้าประเทศญี่ปุ่น - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย