ไต้หวัน ไถจง หนานโถว ไทเป 4D3N

ไต้หวัน ไถจง หนานโถว ไทเป 4D3N
ราคา: 25,990 บาท
กำหนดการเดินทาง : พฤศจิกายน - ธันาคม 65
ราคาเริ่มต้น  25,900.-
สายการบิน :  CHINA AIRLINESโปรแกรมทัวร์

1. สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองไทเป – วัดหลงซาน – ซีเหมินติง

2. เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – ร้านชาอู่หลง – เมืองไทจง – ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

3. อุทยานธรณีเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น – ร้านเครื่องสำอาง – ร้านเจอเมเนียม – ร้านขนมพายสับปะรด – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต – แช่น้ำแร่ห้องพักส่วนตัว

4. ตึกไทเป 101 – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ