ไต้หวัน ไถจง หนานโถว ไทเป 4D3N

 ไต้หวัน ไถจง หนานโถว ไทเป 4D3N
ราคา: 25,990 บาท
กำหนดการเดินทาง : ธันาคม 65
ราคาเริ่มต้น  25,900.-
สายการบิน :  EVA AIRโปรแกรมทัวร์

1. สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองไทจง – ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

2. เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – ร้านชาอู่หลง – สวนดอกไม้จงเชอ – เมืองไทเป – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

3. อุทยานธรณีเย่หลิ่ว – ตลาดโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานหยางหมิงซาน – ร้านสร้อยสุขภาพ – ซีเหมินติง

4. วัดหลงซาน – ร้านเครื่องสาอาง – ตลาดปลาไทเป – ตึกไทเป 101 – ชมวิว 360 องศา บนชั้น 89 – ร้านขนมพายสับปะรด – เถาหยวน – มิตซุย เอาท์เล็ต – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ