FANTASTIC GEORGIA 7วัน 4คืน

 FANTASTIC GEORGIA 7วัน 4คืน
ราคา: 47,888 บาท
กำหนดการเดินทาง : กันยายน - ธันวาคม 65
ราคาเริ่มต้น  47,888.-
สายการบิน : TURKIST AIRWAYS


โปรแกรมทัวร์

1. ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

2. ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบลู – ท่าอากาศยานนานาชาติบาทูมี่ – เมืองบาทูมี่ - ป้อมโกนิโอ -จัตุรัสเปียเซซ่า – ประติมากรรม Ali and Nino

3. เมืองบาทูมี – ล่องเรือริมฝั่งทะเลดา - เมืองคูทาอีซี - อนุสาวรีย์ธรรมชาติ

4. Uplistsikhe  -เมืองถ้าโบราณ-พิพิธภัณฑ์ โจเซฟ สตาลิน-วิหารสเวติสเคอเวรี-เมืองทบิลิชิ Tbilisi

5. ป้อมอนานูรี -อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซีย จอร์เจีย- Kazbegi -นั่งรถ 4WD ชม Gergeti  Trinity Church-เมืองทบิลิซี Tbilisi

6. เมืองทบิลิชิ - โบสถ์เมเตห์คี (Metekhi Church)  - The Bridge of Peace – นั่งกระเช้าเคเบิ้ลขึ้นชมป้อมนาริกาลา- ท่าอากาศยานทบิลิชิ- ท่าอากาศยานอิสตันบลู

7. ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบลู - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ